Közigazgatás
Napjaink közigazgatási reformjainak nagy HR modell-dilemmái
OPH
2016. december 18.

A közszféra, ezen belül is a közigazgatás, két-három évtizede nagyon komolyan szembesül a kihívással, amit a versenyszférában használatos HR eszköztár térnyerése jelent. A hagyományosan megszokott elemek mellett rengeteg új eszköz, illetve módszer jelent meg, amelyek fontossága és motivációs szerepe (az emberi erőforrással való gazdálkodás, annak fejlesztése, a minőségügy, a teljesítménymenedzsment, a képzés, a kiválasztás) korábban nem merült föl, ugyanakkor a modern közigazgatás és menedzsmentje számára már megkerülhetetlen. Az ebből a helyzetből következő dilemmákat és kérdéseket Vass László, a Metropolitan Egyetem rektora kalauzolásával járhatták körbe a Rádió Orient hallgatói.

A szakértő elmondta, a hagyományos, Max Weber-féle, versenypiaci tényezőkkel kiegészült modell a kétezres évek elejétől tárgya a nemzetközi kutatásoknak, illetve hazai vonatkozásban is régóta vizsgálják a klasszikus értelemben vett bürokráciarendszer, valamint a modern közigazgatás-közszolgálat összehangolásának lehetőségeit.

Kifejtette, az európai köztisztviselő mintapéldája egészen napjainkig a weberi ideáltípust megtestesítő bürokrata volt, aki egy zárt és privilegizált rendszerben látta el feladatait a társadalom megbecsült tagjaként. Mindez a Magyary Programban is visszaköszön: a köztisztviselő pozícióját, küldetését tekintve a hazai közigazgatási reform koncessziója szerint is kiemelt fontossággal bír, vele szemben magas etikai követelmények, a lojalitás kérdését tekintve is erős elvárások fogalmazódnak meg, mindehhez pedig az élethosszig tartó foglalkoztatás igénye társul.

A közszolgálatban ma már hivatásrendekről beszélünk

– mutatott rá a szakértő –, ami azt jelenti, hogy bár megtartva a hagyományos modellt, a kontinentális európai szabályozástól eltávolodva a megszokottól eltérő vízióból következő eszköztár alkalmazásának területére lépünk, jelesül a versenyszféra, a piaci munkajogi rendszerek rugalmas alapelvekkel működő szabályozása felé.

A Rádió Orient vendége hangsúlyozta, a helyzet összetettsége olyan dilemmákat vet föl, amelyekre nem lehet egyszerű válaszokat adni. Jogos követelmény, hogy a köztisztviselői státusz ne mosódjon bele a versenypiaci szabályozásba, hiszen a versenypiaci eszköztár használatát teljes egészében a közigazgatás rendszerszinten nem tudja befogadni, illetve ha a közigazgatás teljesen feloldódik a versenypiaci közegben, akkor az állam egy nagyon fontos kontrolleszközét veszíti el. Az ausztrál közigazgatás példáját említve a szakértő megjegyzi, az ő esetükben ezzel szemben éppen a new public management modell érvényesül, mert az életpálya vonatkozásában pontosan az élethosszig tartó alkalmazást nem tartották meg. Vass László annak jelentőségét is kiemelte, hogy a köztisztviselő státuszában védve legyen, mert bár a közigazgatást a politika irányítja,

a közigazgatás maga nem politizál,

továbbá lojalitásfogalmán is az alkotmányhoz és a mindenkori kormányhoz való lojalitás értendő, nem pedig a pártpolitikai dimenziójú lojalitás. Napjaink paradigmaváltása a szakértő szerint lehetőséget teremt arra, hogy az élethosszig tartó foglalkoztatást indikátornak tartsuk a mikroszakosodást, a specifikusabb és definiáltabb feladatvégzést elősegíteni képes stratégiai irányítás és menedzsment kialakítása mellett.

A rektor bátor lépésnek tartja a munkakör alapú rendszerre való áttérés közigazgatási reformfeladatként való megfogalmazását, ami a korábbi generalista felfogáshoz képest kontextusváltozást és modellváltást jelent. A munkakörök változásának tempója, az automatizálás, a digitalizálás, az ún. e-goverment a hivatalnoki feladatkörök jelentős részét máris átalakította – mutat rá a rektor, tehát adja magát a kérdés: mi történik az átjárhatósággal, a hivatásrendek közötti mobilitással? A Magyary Programban megfogalmazott rugalmas, munkakör- és kompetenciacentrikus humánerőforrás-menedzsment irányába mutató alapvetések nemzetközi viszonylatban ugyan elismerést kaptak, az élethosszig tartó életpályamodellt is garantálni tudó átjárhatóság megvalósítása, valamint a korábban vázolt, stratégiai szemléletű, a legkorszerűbb menedzsment eszköztárat alkalmazni képes rendszer felépítése és elindítása továbbra is megoldásra váró kihívása a közigazgatásnak - összegezte Vass László.

Mi napjaink közigazgatási reformjainak egyik nagy HR modell-dilemmája?
Rendhagyó szakmai disputa Prof. Dr. Vass Lászlóval, a Metropolitan Egyetem rektorával
A műsor mentora és moderátora: dr. Dudás Ferenc, a közigazgatás szakértője
Következő adásunk
Téma: A kárpátaljai történelmi egyházak szerepe a kárpátaljai magyarság fennmaradásában – Egressy Miklós, görög katolikus esperes
Ezt követő adásaink